Eeuwenoud vakmanschap wordt gecombineerd met moderne technieken en stijl. Limited Edition creëert zo hoogwaardige tapijten met de meest verfijnde grondstoffen. Weven, tuften, verven, spinnen … Elke stap in het proces vindt plaats in de eigen molens en fabrieken. Zo wordt de kwaliteit en de service van begin tot eind gewaarborgd. Alle producten worden met de hand in België gemaakt.

Privacybeleid – Limited Edition

De verantwoordelijke voor de informatiebehandeling

De verantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens is Limited Edition sprl, Belgische rechtseenheid met sociale zetel op de Aalbeeksesteenweg 284b, 7700 Moeskroen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0412.872.481.

Het bedrijf is een textielonderneming die tapijten van hoge kwaliteit produceert.

De behandeling van uw persoonlijke gegevens

Uw privésfeer respecteren, is een prioriteit voor Limited Edition. We kijken nauwgezet toe op uw recht op informatie over hoe we uw gegevens gebruiken. En schenken de nodige aandacht aan hoe we omgaan met identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, enzovoort (‘uw gegevens’). Die verzamelen we wanneer u onze website consulteert (of onze mobiele applicaties) of wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

Het huidige privacybeleid verduidelijkt hoe we uw gegevens gebruiken en welke maatregelen we nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te garanderen.

De gegevens waartoe wij toegang hebben, kunnen op verschillende manieren worden verzameld:

 • U geeft ze ons vrijwillig door.
 • We verkrijgen ze via gereglementeerde kanalen langs authentieke publieke bronnen (zoals de KBO https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl). Of we verzamelen ze via uw website of socialemediakanalen.
 • De gegevens zijn ook afkomstig van professionele contacten die u zou hebben gehad met Limited Edition tijdens acties of commerciële bezoeken, in het kader van een vroeger of lopend contract, maar ook tijdens beurzen, evenementen of shows. De grondslag van de verwerking is het rechtmatige belang.

Onder die gegevens verstaan we ook de data die we verzamelen wanneer u op onze website surft of gebruikmaakt van onze diensten – zonder dat u uw gegevens rechtstreeks aan ons doorgeeft. (U vindt hierover meer info onder ‘Cookiebeheer’).

We zijn verplicht om sommige gegevens te communiceren, andere zijn optioneel. Weigert u om in dat laatste geval gegevens te delen? Dan mogen we u de toegang tot bepaalde informatie ontzeggen.

We verzamelen en behandelen uw gegevens conform de geldende Belgische wetgeving. In eerste instantie is dat de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. En ook de EU-verordening 2016/679 vanaf de toepassingsdatum op 25 mei 2018.

Aanvaardt u het huidige privacybeleid? Dan stemt u ermee in dat we uw gegevens behandelen volgens de voorwaarden en modaliteiten in datzelfde privacybeleid.

Cookiebeheer

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website raadpleegt. Ze bevatten een uniek identificatienummer. Ze vergemakkelijken de toegang tot de website en de navigatie. En verhogen de surfsnelheid en het gebruiksgemak. U kunt de cookies ook gebruiken om de site aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe om het sitegebruik te analyseren, hindernissen bloot te leggen en op te ruimen.

De configuratie van de meeste browsers biedt u de keuze om cookies te aanvaarden of te weigeren. En u er telkens op te wijzen wanneer een cookie actief is. U bent dus vrij om cookies te weigeren. Hou er wel rekening mee dat die weigering de navigatie en functionaliteit van de websitediensten negatief kan beïnvloeden. Meer weten? Raadpleeg dan de hulpfunctie van uw browser.

Alle actieve cookies worden automatisch gewist aan het einde van uw surfsessie.

Op de site van Limited Edition verwijderen we de cookies die de taalkeuze(s) bepalen niet automatisch.

Wees u ervan bewust dat we elk gebruik van onze diensten kunnen registreren.

Dat betekent dat we volgende gegevens kunnen verzamelen:

 • het IP-adres dat aan uw computer is toegekend op het moment van de verbinding
 • de exacte data en tijdstippen van de toegang tot onze diensten
 • de pagina’s die u gedurende een bepaalde tijd raadpleegt
 • de browser die u gebruikt
 • het platform en/of de verkenner die is geïnstalleerd op uw computer
 • de zoekmachine en gebruikte zoekwoorden om de site te vinden
 • de opgeladen bestanden
 • de taalkeuze
 • de website die u gebruikte om op onze website te landen

We gebruiken die gegevens alleen om het aantal gebruikers van onze verschillende serviceonderdelen te kennen en om onze dienstverlening te verbeteren.

We zetten ze nooit in om aan profilering te doen.

De doelen van de behandeling van uw gegevens

Limited Edition behandelt uw gegevens alleen binnen haar eigen activiteiten en doelstellingen en geeft ze nooit door aan derden. De enige gegevens die we eventueel wel doorgeven, zijn diegene die we laten verwerken in onderaanneming, zoals strikt omkaderd in en conform aan artikel 28 van de GDPR.

Bewaartermijn van uw gegevens

Limited Edition houdt uw gegevens niet langer bij dan strikt noodzakelijk voor haar doelstellingen en respecteert daarbij de wettelijke vereisten.

Communicatie van uw gegevens

We kunnen uw gegevens doorspelen aan partners of onderaannemers die in onze naam of voor onze rekening handelen. En dat alleen voor handelingen die overeenstemmen met de doelen waarvoor we uw gegevens verzamelen.

Limited Edition verzekert u dat haar onderaannemers hetzelfde veiligheidsniveau garanderen en eist een contractuele garantie. Die bevestigt dat de onderaannemers uw gegevens alleen gebruiken voor de beoogde doelen en daarbij alle vereiste discretie- en veiligheidsvoorwaarden volgen.

Limited Edition geeft uw gegevens niet door buiten de Europese economische zone.

Recht van toegang, rechtzetting en verzet

Limited Edition maakt er een erezaak van dat u de controle behoudt over het beheer van uw gegevens. Daarom kunt u de gegevens die u ons doorgaf op elk moment verbeteren, vervolledigen of verwijderen.

Volgens de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de EU-verordening 2016/679 vanaf de toepassingsdatum op 25 mei 2018, hebt u:

 • inzagerecht (Artikel 15 van de GDPR): u hebt het recht om bevestiging te vragen van de behandeling van uw persoonlijke gegevens. En u mag ons verzoeken om toegang te krijgen tot de bewaarde gegevens.
 • rechtzettingsrecht (Artikel 16 van de GDPR): u hebt het recht om verbetering te vragen van uw onjuiste persoonlijke gegevens.
 • verwijderingsrecht (Artikel 17 van de GDPR): u hebt het recht om in bepaalde omstandigheden de verwijdering van uw gegevens te vragen en dat zonder buitensporige vertraging. Dat kan als uw persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn om de doelen te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Of als u uw toestemming intrekt waarop onze gegevensbehandeling is gebaseerd volgens Artikel 6(1)(a) van de GDPR. En als er geen ander wettelijk motief is voor de verdere behandeling van uw gegevens.
 • recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 van de GDPR): u hebt het recht om ons te vragen de behandeling van uw gegevens te beperken in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer u vindt dat uw persoonlijke gegevens fout of illegaal zijn.
 • recht op dataportabiliteit (Artikel 20 van de GDPR): in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die u ons bezorgde te ontvangen in een gestructureerd formaat – gebruiksvriendelijk en leesbaar voor een machine. U mag uw gegevens ook overdragen naar een andere gegevensverantwoordelijke of ons vragen om dat voor u te doen.
 • recht van bezwaar (Artikel 21 van de GDPR): u hebt het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen de behandeling van uw persoonlijke gegevens. En dat in het bijzonder wanneer we ons voor de behandeling baseren op de juridische basis die betrekking heeft op onze wettelijke belangen (Artikel 6(1)(f) van de GDPR). Of wanneer we uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

Stuur uw schriftelijke en ondertekende aanvraag samen met een kopie van een identiteitsbewijs naar de maatschappelijke zetel van Limited Edition. Of mail naar mail@le.be. Verduidelijk ook de aard van uw vraag.

U hebt het recht om klacht neer te leggen als u vindt dat onze behandeling van uw persoonlijke gegevens de geldende wetgeving voor gegevensbescherming schendt. Dat doet u bij een controleorganisme in de Europese lidstaat waar u hoofdzakelijk verblijft, werkt of waar de vermoedelijke inbreuk plaatsvond.

In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer weten? Surf naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot onze medewerkers die ze moeten kennen. Ze gebruiken ze volgens de striktste vertrouwelijkheidsstandaarden.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw verzamelde gegevens te waarborgen, stelden we de hoogste veiligheidsstandaarden in en werken we alleen met bevoegde onderaannemers.

Gegevensoverdracht naar het buitenland

Limited Edition geeft uw gegevens nooit door aan derden buiten de Europese Unie in een land dat geen adequaat veiligheidsniveau van uw persoonlijke gegevens garandeert. En de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de EU-verordening 2016/679 vanaf de toepassingsdatum op 25 mei 2018 niet respecteert.

Publiciteitsverdeling via e-mail en sms

Limited Edition voert geen promo via e-mail of per sms.

Links naar andere websites

Onze internetsites kunnen links naar andere websites bevatten die niet door Limited Edition zijn opgezet en gecontroleerd. Daarom kan Limited Edition niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van die websites. Noch voor de praktijken voor gegevensbescherming van derden die de sites uitbaten en die dus verschillend kunnen zijn van de onze.

Wijziging van privacybeleid

We behouden het recht om ons huidige privacybeleid aan te passen aan de geldende wetgeving die de privésfeer beschermt of om het aan te passen aan onze werkmethodes.

Neem het privacybeleid daarom regelmatig door. Zo bent u meteen op de hoogte van eventuele wijzigingen. De nieuwe versies met de wijzigingsdatum op de laatste paragraaf zijn beschikbaar op onze website.

We voeren geen enkele wijziging door die het beveiligingsniveau van uw rechten, zoals vermeld in het privacybeleid, doet dalen zonder uw voorafgaande toestemming.

Wilt u meer weten over het gebruik van onze website? Neem dan onze ‘Algemene voorwaarden’ even door.